SANY STAV, s.r.o.
Mukačevská 4809/53
080 01 Prešov
Konatel: Ján Kozma

e-mail: info@sanystav.sk
www.sanystav.sk

č.t. 0915 961 032
ICO :45953759
IC DPH: SK2023161855
Bankove spojenie:
Tatra banka
č.u. 2929848843/1100
meno
telefón/e-mail
predmet